/ / 1,294
-
fara pret

Trimite mesaj
Advert #8875

contactati autorul anuntului si pe

În conformitate cu prevederile Legii nr, 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

• 1 post de director financiar – contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:
1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau chivalentă în profil economic;
2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 05.12.2018 ora 11.00 – proba scrisă, respectiv data de 10.12.2018, ora 10.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 26.11.2018, ora 15.00.
Bibliografia pentru concurs/examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi se publică pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0258.820.825, int. 164, Serviciul Resurse Umane şi relaţii cu publicul.

Telefon: 0258.820.825
Localitate ALBA IULIA
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila