/ / 2,336
-
fara pret

Trimite mesaj
Advert #7832

contactati autorul anuntului si pe
Comuna Avram Iancu, judeţul Alba organizează, în calitate de beneficiar în cadrul Proiectului „Comunitatea moţilor harnici“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate“ POCU/138/4/1/114866, concurs pentru ocuparea posturilor contractuale, temporar vacante, astfel:

1. postul de manager de proiect: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, experienţa, timp parţial 30 ore/săptămână;
2. postul de coordonator antreprenorial: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, timp de lucru 30 ore/săptămână;
3. postul dc jurist documente inclusiv antreprenori at: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
4. postul de expert supervizare lucrări infrastructura: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 1/4 normă, experienţa minimă <5 ani;
5. postul de expert organizare evenimente: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
6. postul de facilitator comunitar rom: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă.
7. postul de expert GT: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,
experienţa minimă <5 ani, 1/2 normă.
8. postul de coordonator servicii comunitate: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, timp parţial durata timpului de lucru fiind de 30 ore/săptămână;
9. postul 1 de expert înfiinţare şi monitorizare antreprenorial: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
10. postul 2 de expert înfiinţare şi monitorizare antreprenorial: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă <5 ani, 1/2normă;
11. postul 3 de expert înfiinţare şi monitorizare antreprenoriat: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
12. asistent social: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
13. asistent social: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
14. postul 1 de asistent medical: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
15. postul 2 de asistent medical: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
16. medic: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă de 5-10 ani, 1/4 normă;
17. îngrijitoare: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 aprilie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 05 aprilie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din str. Avram Iacu nr. 169, e-mail [email protected] şi la telefon 0258786211.

Telefon: 0258786211
Localitate Avram Iancu
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila