/ / 2,866
-
fara pret

Trimite mesaj
Advert #7788

contactati autorul anuntului si pe
Angajator: Consiliul de administraţie al Spitalului Orasenesc Abrud

Consiliul de administraţie al Spitalului Orasenesc Abrud organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de manager persoana fizica, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificările si completările ulterioare, Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătii din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare, Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii si potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica la Spitalul Orşenesc Abrud, aprobat prin Dispoziţia Primarului Oraşului Abrud nr.38 din data de 05.03.2018.

 • Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orşenesc Abrud, Abrud, Str. Republicii nr. 13, Judeţul Alba, în perioada 17.04.2018 – 11.05. 2018, desfasurandu-se în doua etape:
 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 17 aprilie 2018, ora 11:00 (etapa eliminatorie);
 • Etapa de susţinere publica si evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul Spitalului Orşenesc Abrud, pe baza temelor-cadru, în data de 07 mai 2018, incepand cu ora 10:00 (proba unica).
 • Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orăşenesc Abrud, Abrud, Str. Republicii nr. 13, Judeţul Alba, la Biroul R.U.N.O.S., până la data de 13.04.2018, ora 15.00. prezentându-se numărul de pagini din dosarul de concurs.

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 • Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Orăşenesc Abrud în data de 20.03.2018, în intervalul orar 10.00- 12.00, sub îndrumarea directorului medical, pentnji a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.
 • Adoptarea deciziei privind componenta comisiei de concurs si a calendarului de concurs 08.03.2018;
 • Data publicării anunţului de concurs: – 09.03.2018;
 • Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs – 13.04.2018 ora 14,00, dosarul va avea continutul pravazut la art. 12;
 • Depunerea declaraţiilor de imparţialitate de către membrii comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor – 16.04.2018 – 17.04.2018. conform art. 6, alin.7:
 • Data verificării dosarelor candidaţilor – 17.04.2018, ora 11.00;
 • Data afişării rezultatului selecţiei de dosare – 17.04.2018, ora 14,00, conform art. 13:
 • Depunere contestaţii privind rezultatul verificării dosarelor, data limita – 19.04.2018,ora 14,00.
 • În 48 de ore de la afişare se pot depune contestații, care vor fi solutionate în maxim 48 ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
 • Data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor – 24.04.2018. ora 14.00; Publicarea proiectelor de management declaraţi admişi pe pagina web www.spitalabrud.ro. – 24.04.2018, conform art.13, alin.6, ora 13.00;
 • Manifestarea intentiei persoanelor interesate de a participa la susţinerea publica a proiectului, la adresa [email protected] . art. 16, alin.3, cel mai târziu in data de 27.04.2018. ora 14;
 • Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate la adresa [email protected] cel mai târziu în data de 02.05.2018, ora 14; Confirmarea intentiei de participare, cel mai târziu în data de 04.05.2018, ora 14; Data susţinerii publice a proiectului de management – 07.05.2018. ora 10.00, ari.; 14; Afişare rezultat proba de susţinere a proiectului de management – 07.05.1018. ora 15.00;
 • Data- limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere a proiectului de management – 09.05.2018, ora 15,00;
 • Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba de susţinere a proiectului de management – 1 1.05.2018, ora 15,00;
 • Data afişării rezultatelor finale ale concursului – 11.05.2018, ora 16,00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic or! administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate:
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din OMS nr. 1.520/2016, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului dc pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Mass-media şi persoanele interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management, vor transmite până la data de 27.04.2018, ora 14, pe adresa de e-mail [email protected] solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate.

Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs .

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi, menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management.

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

Intrebările vor fi adresate prin e-mail la adresa [email protected] până la data de 02.05.2018, ora 14. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfăşoară proba de concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs.

Temele proiectului de management:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Structura proiectului de management:

 1. Descrierea situatiei actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari);
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selectionarea unei probleme /unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute;
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/problemele prioritare identificate:
  • Scop;
  • Obiective;
  • Activitate:
     • Definire;
     • Incadrare in timp – grafic Grantt;
     • Resurse necesare – umane, material, financiare;
     • Responsabilitati.
  • Rezultate asteptate;
  • Indicatori – evaluare, monitorizare;
  • Cunoasterea legislatiei relevante.

Bibliografie:

Din domeniul legislatiei:

1.Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare- Titlurile II, VII si VIII (M.O. nr. 625 din 28.08.2015);

 1. Hotararea Guvernului nr.161/2016 privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de santate pentru anuii 2016-2017, cu completările si modificările ulterioare, până la publicarea anunţului (M.O. nr. 215 din 23.03.2016);
 2. Ordin nr. 196/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a <LLNK 12016   161 22 331   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a <LLNK 12016     0622 331   0 18>Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 (M.O. nr. 153 din 1.03.2017 si 153 bis din 1.03.2017);
 3. Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificarile si completarile ulterioare. (M.O. nr. 695 din 15.08.2006);
 4. Ordin nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. (M.O. nr. 791 din 07.10.2016);
 5. Ordin nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului. (M.O. nr. 61 din 25.01.2018);
 6. Ordin nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 (actualizat) privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 764 din 16.11.2010);
 7. Ordin nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public. (M.O. nr. 673 din 4.08.2006);
 8. Ordin nr. 1.091 din 3 august 2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi. (M.O. nr. 569 din 11.08.2010);
 9. Hotărâre nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 882 din 30.10.2006);
 10. Ordin nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 796 din 10.11.2011);
 11. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 618 din 18.07.2006);
 12. Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 37 din 23.01.2003);
 13. Legea nr.53/2003 privind codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 345 din 18.05.2011);;
 14. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 390 din 23.05.2016);
 15. Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016   98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 423 din 06.06.2016);
 16. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacienţilor, cu modificările si copletările ulterioare. (M.O. nr. 51 din 29.01.2003);
 17. Ordin nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a <LLNK 12003   46 10 201   0 41>Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. (M.O. nr. 1009 din 15.12.2016);
 18. Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările si copletările ulterioare. (M.O. nr. 423 din 06.06.2016);
 19. Ordin nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, <LLNK 12017     03101201   1 26>Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor. (M.O. nr. 300 din 27.04.2017)
 20. Ordin nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006 1778 50GF01   0 54>Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 658 din 23.09.2010);
 21. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Capitolele I,II,III, IV, Anexa II, Anexa VIII cu modificările si completările ulterioare, (M.O. nr. 492 din 28.06.2017);

Din domeniul managementului sanitar:

 1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică si Management Sanitar – Manualul spitalului, Editura Public H Press, 2006 Bucuresti;
 2. Fundamentele managementului organizatiei – Nicolescu O., Verboncu I., editura Tribuna Economica, 2001;
 3. Managementul general – Popa I., editia ASE, 2005;
 4. Management strategic, – Popa I., editia Economica, 2005;

 

Pe pagina web a Spitalului Orasului Abrud, respectiv: www.spitalabrud.ro, se afla afişate:

 • Anunţul de participare;
 • Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica;Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, Abrud, str. Republicii nr. 13, jud. Alba, biroul RUNOS, telefon 0258780614 int. 34, intre orele 08,00-15,00.

 

Telefon: 0258.780.614 int. 34
Localitate ABRUD
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila