/ / 2,584
-
fara pret

Trimite mesaj
Advert #7739

contactati autorul anuntului si pe
Angajator: Comuna Avram Iancu

Comuna Avram Iancu, judeţul Alba organizează, în calitate de beneficiar în cadrul Proiectului „Comunitatea moţilor harnici“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate“ POCU/138/4/1/114866, concurs pentru ocuparea posturilor contractuale, temporar vacante, astfel:

• postul de coordonator antreprenoriat – studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, timp de lucru 30 ore/săptămână;
• postul de jurist documente inclusiv antreprenoriat – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani,1/2 normă;
• postul de expert supervizare lucrări infrastructură – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 1/4 normă, experienţă minimă < 5 ani;
• postul de expert organizare evenimente – studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă;
• postul de facilitator comunitar rom – studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă.
• postul de expert GT – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, experienţă minimă <5 ani, 1/2 normă.
• postul de coordonator servicii comunitate – studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, timp parţial durata timpului de lucru fiind de 30 ore/săptămână;
• coordonator servicii comunitare – studii medii absolvite cu diplomă experienţă minimă <5 ani, timp de lucru 30 ore/săptămână;
• postul 1 de expert înfiinţare şi monitorizare antreprenoriat – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţă minimă <5 ani, 1/2 normă;
• postul 2 de expert înfiinţare şi monitorizare antreprenoriat – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă;
• postul 3 de expert înfiinţare şi monitorizare antreprenoriat – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă;
• asistent social – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă;
• asistent social – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă;
• postul 1 de asistent medical – studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă;
• postul 2 de asistent medical – studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă;
• medic – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţă minimă de 5-10 ani, 1/2 normă;
• îngrijitoare – studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 26 martie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, persoana de contact Andrei Vitan, tel. 0747358691 sau pe e-mail [email protected] şi la telefon 0258786211.

 

 

Telefon: 0258786211
Localitate Avram Iancu
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila