/ / 44
fara pret

Trimite mesaj
Advert #6411

contactati autorul anuntului si pe
Primaria comunei Metes organizeaza in data de 14 decembrie 2017, ora 10.00, concurs de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Agricol, in conformitate cu prevederile art.58, alin. 2, lit. b, din Legea 188/ 1999 privind statutul functionarilor publici si ale HGR 611/2008;
– Consilier, grad profesional debutant;
Candidatii vor prezenta un dosar care va contine documentele prevazute la art. 54 din Legea 188/ 1999 – privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 49 din HGR 611/ 2008.
Dosarele se depun la Registratura Primariei Metes, pana la data de 04 decembrie 2017, ora 15.00.

Conditiile generale pentru participarea la concurs:
Consilier, grad profesional debutant, functie publica de executie;
Conditii generale:
– studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata in profilul agricol, specializarea Agricultura.

Conditiile necesare ocuparii postului de natura functiei publice:
a) are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata prin adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitar abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
h) nu a desfasurat activitati de politie politica.

Concursul va avea loc la sediul Primariei Metes si se desfasoara in 2 etape, dupa cum urmeaza:
– in data de 14.12.2017, ora 10.00, proba scrisa;
– in data de 19.12.2017, ora 10.00, interviul.

BIBLIOGRAFIA:
Pentru ocuparea postului pentru functia publica de executie vacanta de consilier, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului Registrul Agricol:
– Legea nr. 188/ 1999 – Statutul functionarilor publici, republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 7/ 2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 215/ 2001 – privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 7/ 1996 – a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 213/ 1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OG nr. 28/ 2008 – privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul nr. 734/ 2015 – privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
– OUG nr. 34/ 2013 – privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, cu modificarile si completarile ulterioare;
– HGR nr. 1064/ 2013 – Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/ 2013;
– Ordinul nr. 544/ 2013 – privind metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale per hectar de pajiste;
– Legea nr. 145/ 2014 – privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;

Contestatiile se depun la Registratura Primariei Metes, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului.
Pentru informatii suplimentare, persoana de contact – Inel Veronica Livia, telefon 0258/ 849.003.

Telefon: 0258/ 849.003
Localitate Meteș
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila