/ / 55
fara pret

Trimite mesaj
Advert #5859

contactati autorul anuntului si pe
Gradinita cu Program prelungit nr. 13 Alba Iulia organizeaza concurs, in data de 30.10.2017, pentru ocuparea postului vacant temporar de bucatar, 1 norma, durata determinata, conform legislatiei in vigoare.
Avand in vedere: Articolul 30 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 1027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA organizeaza in ziua de 30.10.2017
– proba scrisa, ora 8.30
– proba practica ora 9.30
– interviuri ora 13.00
la sediul din Alba Iulia, strada Energiei, nr. 21, concurs pentru ocuparea temporara a postului de bucatar.

1. Conditii generale de ocupare a postului:
a) are cetatenia romana si cu domiciliul in Romania;
b) cunostinte de Limba Romana scris si vorbit;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat sau condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni
2. Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant pe perioada determinata, cu norma intreaga, de bucatar
a) studii medii de specialitate/ profesionale/ calificare in domeniu;
b) abilitati de relationare-comunicare cu intre personalul unitatii de invatamant;
c) abilitati pentru munca in echipa;
d) raspunde de inventarul incredintat;
e) disponibilitate pentru desfasurarea unor activitati in week-end;
f) efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere;
g) cunostinte de legislatie specifica locului de munca;
h) cunostinte in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca si PSI;
i) vechime in munca 3 ani

Dosarele pentru inscrierea in vederea participarii la concurs vor putea fi depuse in perioada 16.10.2017-20.10.2017 intre orele 9.00-13.00, la sediul Gradinitei cu PP nr. 13 din Alba Iulia, strada Energiei nr. 21, si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul sdudiilor si alte acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, raport REVISAL sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae

Tematica si Bibliografia pentru ocuparea temporara a postului de bucatar:
Legea nr. 1/ 2011, Legea Educatiei Nationale cu modificaruile si completarile ulterioare;
Norme PSI/ 2000 emise de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 924/ 2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Gradinitei cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia, strada Energiei, nr. 21, sau la telefon 0258. 820.057/0731.308.643.

Telefon: 0258. 820.057/0731.308.643
Localitate ALBA IULIA
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila