/ / 1,929
fara pret

Trimite mesaj
Advert #5568

contactati autorul anuntului si pe
A N U N Ţ

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de PSIHOLOG ( COR: 263407 ), normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră ( C.I.C.O.C.).

I. Condiţiile generale necesare participării la concursul organizat în vederea ocupării unui post de natura celui anunţat sunt:
Cetăţenie română, cunoaştere limba română scris-vorbit, vârsta minimă reglementată de lege, capacitate deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare, cerinţele de studii şi vechime, nu a fost condamnată definitiv ceea ce ar crea incompatibilitate în exercitarea funcţiei.

II. Condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru participarea la concurs sunt:
– studii superioare de lunga durata in domeniul postului ( detinerea diplomei de licenta in Psihologie – ciclul I Bologna si detinerea Diplomei de Master în domeniul PSIHOLOGIE sau ŞTIINŢE ale EDUCAŢIEI şi specializarea/program de studii PSIHOLOGIE/ PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ/ CONSILIERE ŞCOLARĂ şi ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ – ciclul II Bolgna sau echivalenta Ciclul I + II Bologna );
– 1 an vechime în domeniul postului pe funcţii ce necesită studii superioare de lungă durată;
– Cunoaşterea limbii engleze si cunoştinţe de utilizare a calculatorului ( Word, Internet, Excel) dobandite prin studii / formare profesionala sau experienta profesionala anterioara;

NOTĂ: Constituie un avantaj deţinerea atestatului de liberă practică în specialităţile “Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională” sau “Psihologie clinică,, acordat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare „psiholog practicant”, forma de atestare” autonomă”;

III. Principalele atribuţii din fişa postului sunt:
– Organizează, promovează şi derulează activităţi de consiliere psihoeducaţională, consiliere vocaţională şi orientare în carieră a studenţilor/absolvenţilor;
– Derulează activităţi de consiliere individuală sau de grup;
– Asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determină comportamente de risc sau disconfort psihic;
– Realizează profile psihologice (unde situaţia o impune) ;
– Asigură evaluarea psihologică a studenţilor; orientarea în carieră a studenţilor ; consilierea psihopedagogică; consilierea vocaţională a studenţilor; consilierea pentru învăţare; consilierea în situaţii de criză;
– Asigură managementul stresului;
– Asigură dezvoltarea competenţelor individuale ale studenţilor;
– Colaborează cu ONG-uri sau alte instituţii, în conformitate cu dispoziţiile primite;
– Colaborează cu membrii CICOC-UAB şi cu celelalte cadre didactice din UAB şi licee, în funcţie de natura activităţilor derulate;
– Oferă asistenţă psihopedagogică studenţilor cu dizabilităţi;
– Propune şi organizează programe, proiecte şi activităţi de informare şi orientare a carierei studenţilor/absolvenţilor;
– Asigură calitatea şi eficienţa activităţii specifice în cadrul Centrului;
– Elaborează şi completează documentele de înregistrare şi evidenţă a activităţii de consiliere;
– Elaborează raport anual de activitate.

IV. Dosarul candidatului pentru înscrierea la concurs va cuprinde următoarele documente:
cerere de înscriere (pusă la dispoziţie la depunerea dosarului);
declaraţie privind situaţiile de incompatibilitate (pusă la dispoziţie la depunerea dosarului);
copii ale actului de identitate şi ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie-dacă este cazul), împreună cu originalul pentru a certifica copiile;
copiile actelor de studii ( diploma de bacalaureat, licenţă şi masterat) specializări, calificări, adeverinţe care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice, împreună cu originalul pentru a certifica copiile;
copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la 01.01.2011 împreună cu originalul pentru a certifica copiile şi adeverinţă în original care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate pentru perioada lucrată după 01.01.2011;
adeverinţă în original care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de alte unităţi sanitare abilitate;
curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;
cazier judiciar în original .
Documentele care trebuie certificate se prezintă, în acest sens, consilierului juridic al universităţii împreună cu originalele ( Direcţia General Administrativă – Corp D – etaj 1).

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Personal Salarizare al universităţii (Direcţia General Administrativă – Corp D – parter), în perioada 13.09.2017 – 26.09.2017, de luni până vineri, între orele 800- 1600.

V. BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA sunt:

Bibliografie :
– Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., & Loftus, G. R. (2005).
– Atkinson & Hilgard. Introducere în Psihologie. Bucureşti: Ed. Tehnică. (pp. 714-744).
– Opre A., Boroş S. (2006). Personalitatea în abordările psihologiei contemporane. Cluj – Napoca: Editura ASCR, ISBN-10 973-7973-40-2, pag. 139-168.
– David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi, Polirom (pg. 23-66).
– David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi, Polirom (pg. 93-101; 111-118).
– Dumitru, I. (2008). Consiliere psihopedagogica. Baze teoretice si sugestii practice, Iaşi, Polirom.
– Lemeni, G., Negru, O. (2004). Planificarea carierei. În Lemeni, G & Miclea, M. (Eds), Consiliere şi orientare – Ghid de educaţie pentru carieră, (pp. 170-183). Editura ASCR, Cluj-Napoca.

Tematică : Stres, sănătate şi gestionarea stresului; Modele social-cognitive ale personalităţii: Aplicaţii în practica educaţională, clinică şi organizaţională; Modele psihologice de sănătate şi boală ; Consiliere psihologică şi psihoterapie; Specificul si continutul consilierii psihopedagogice; Consilierea psihopedagogica in situatii de criza, remediala, preventiva si pentru dezvoltare; Consilierea psihopedagogica a grupurilor; Luarea de decizii legate de carieră.

VI. CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere : 27.09.2017 la Direcţia General Administrativă.
Conform art.20 alin.(1) din Regulamentul-cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările din H.G.nr.1027/2014, după depunerea dosarelor de concurs, comisia de concurs va verifica îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs specificate în prezentul anunţ, iar rezultatul etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs se va comunica în data de 27.09.2017, ora 1600, şi va conţine specificaţia “Admis / Respins” în vederea participării la concurs în dreptul fiecărui candidat, însoţită de motivul respingerii dosarului (dacă este cazul). Se pot prezenta la etapa următoare numai candidaţii admişi la această etapă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului: 10.10.2017, începând cu ora 1000, la sediul universităţii.
Candidaţii se vor prezenta la Biroul Personal Salarizare al instituţiei cu 15 minute înainte de începerea probei. Intrarea candidaţilor în sala de concurs se va efectua pe baza actului de identitate(BI/CI).
Pentru evitarea unor evenimente neplăcute, se interzice accesul în sala de concurs cu următoarele obiecte şi materiale: telefoane mobile, alte echipamente electronice, materiale sau documente.
Lucrarea scrisă se redactează numai cu pix cu pastă de culoare albastră, pe foaie de concurs.
Proba scrisă va dura 2 ore.
Se pot prezenta la interviu numai candidaţii admişi la proba scrisă (au obţinut minim 50 de puncte).

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviu) a concursului – se comunică odată cu afişarea rezultatelor probei scrise.
În cadrul interviului se testează abilităţile impuse de funcţie, motivaţia, iniţiativa, comportamentul în situaţii de criză. La avizierul Biroului Personal Salarizare se afişează Planul de interviu cu 15 minute înainte de începerea probei.Candidaţii se vor prezenta la Biroul Personal Salarizare al instituţiei cu 15 minute înainte de începerea probei. În vederea susţinerii probei orale, candidaţii vor intra în sală în ordine alfabetică, fiecare candidat având alocat maxim 30 de minute pentru susţinerea interviului.

Rezultatul final al concursului:
Candidaţii vor fi afişaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale (media aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu) şi va fi declarat “ADMIS” pentru ocuparea postului candidatul cu media cea mai mare.
Candidatul declarat admis pentru ocuparea postului va fi supus unei perioade de probă de 90 zile calendaristice .

VII. Contestaţii
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Perioadele de depunere a contestaţiilor vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor fiecărei etape.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Personal Salarizare al universităţii (Direcţia General Administrativă-Corp D – parter) sau la telefon 0258-806276. Persoana de contact: doamna Luminiţa Muntean.

VIII. Drepturi salariale
Salariul de bază lunar brut = 2422 lei/lună.

RECTOR,
Prof.univ.dr. Valer Daniel BREAZ

Şef Birou Personal Salarizare,
Gabriela JOLDEŞ

pdf
Telefon: 40-258-806130, 806276
Localitate ALBA IULIA
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila